Redakcja portalu Twoje Jasło nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w dziale "Z prawa i z lewa". Poszczególne wypowiedzi są prywatnymi opiniami osób podpisanych pod tekstami. 

Łatwiej jest brać dotację niż realnie zarządzać

  • niedziela, Sty 20 2019
  • Napisane przez  Janusz Przetacznik, radny Rady Powiatu w Jasle
  • wielkość czcionki zmniejsz wielkość czcionki powiększ czcionkę
Janusz Przetacznik, radny Rady Powiatu w Jaśle Janusz Przetacznik, radny Rady Powiatu w Jaśle

V kadencja to głównie zaciskanie pasa i zwiększanie zadłużenia powiatu kosztem kolejnych dotacji dla szpitala. Przy bardzo trudnej sytuacji finansowej powiatu jasielskiego związanej ze spłatą zaciągniętych kredytów do 2027 roku i po zmianie sposobu finansowania działalności szpitali, realizacja dalszych inwestycji w obszarze ochrony zdrowia czy remont oddziału chirurgii winien być kontynuowany przy zdecydowanie większym zaangażowaniu samego zainteresowanego podmiotu tj. szpitala.

Przedkładany przez Zarząd projekt budżetu na 2019 rok zakłada wysoki deficyt budżetowy, który w całości ma być sfinansowany przez kredyt bankowy. Mamy tutaj do czynienia z oczywistym tzw. rolowaniem zadłużenia, a więc zaciąganiem kolejnych zobowiązań umożliwiających utrzymanie płynności i spłatę bieżących rat kredytowych. Planowany kredyt nie tylko zwiększy zadłużenie Powiatu Jasielskiego, ale w konsekwencji w każdym następnym roku budżetowym należy przewidzieć (zaplanować) środki na jego obsługę. W kontekście danych dotyczących wysokości deficytu budżetowego i wielkości zadłużenia powiatu oraz protestu techników rtg na uwagę zasługuje wypowiedź Dyrektora Szpitala Michała Burbelki, który m.in. stwierdził cyt. : „.. Prosiłem pracowników, że ze względu na duże pieniądze wydatkowane przez szpital na inwestycję związaną z rozbudową bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni, ..” z którą trudno się zgodzić. Ta wypowiedź jest nieprawdziwa, a wręcz cyniczna i kłamliwa w świetle danych prezentowanych przez Dyrektora w programie naprawczym szpitala na lata 2019-2020, gdzie wartość tej inwestycji to 21.408.000,00 zł, dotacja powiatu 11.98.000,00 zł, dotacja z RPO (środki UE) 9.982.740,00 zł, środki własne szpitala to tylko 122.259,00 zł. (!) a więc ok,0,6% wartości inwestycji, przy planowanych łącznie przychodach szpitala w 2018 roku w wysokości 90.907,000,00 zł. Ale cóż okazuje się, że zdecydowanie łatwiej jest dostać dotację niż realnie zarządzać.

Jak szukać oszczędności to również u siebie. Stąd mój wniosek o obniżenie wydatków na administrację powiatową.

Poniżej treść wniosków złożonych na sesji budżetowej przeze mnie. Nie muszę dodawać, że, jak wszystkie wnioski radnych z Klubów PSPP i SDM zostały odrzucone.

Janusz Przetacznik, radny Rady Powiatu w Jaśle

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Jasło, dnia 17 stycznia 2019 r.

Janusz PRZETACZNIK

         Ewa WAWRO

VI sesja Rady Powiatu w Jaśle

 

R A D A P O W I A T U

w Jaśle

za pośrednictwem Komisji Wnioskowej wybranej na VI sesji

Rady Powiatu w Jaśle

Mając na względzie planowany w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok wysoki deficyt budżetowy, który Zarząd Powiatu w Jaśle proponuje sfinansować kredytem bankowym oraz planowane wysokie zadłużenie Powiatu Jasielskiego, którego spłata zakładana jest do 2027 roku wnioskuję do Rady o rozpatrzenie i przyjęcie wniosków, których przyjęcie zmniejszy planowany deficyt budżetowy. Wnioski poniższe proszę rozpatrywać odrębnie jak dwa wnioski niezależne.

  1. Skreślić zadanie „Modernizacja Szpitala Specjalistycznego w Jaśle” (dotacja dla Szpital Specjalistycznego w Jaśle) – dział 851 rozdział 85111 zadnie nr 1 w Tabeli nr 4 „Plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2019 rok”, na które jest przeznaczona kwota 1.600.000,00 zł.

W miejsce skreślonego zadania zmniejszenie deficytu budżetowego w 2019 roku do kwoty 1.580.000,00 zł - § 2 pkt 7 projektu uchwały i obniżenie planowaną wysokość przychodów do kwoty 6.800.000,00 zł.

W przypadku przyjęcia tego wniosku należy konsekwentnie wprowadzić zmiany w projekcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej PJ na lata 2016-2027.

U z a s a d n i e n i e:

Podmioty tworzące (organy założycielskie) z reguły są właścicielami nieruchomości, w których prowadzą działalność podmioty lecznicze nie będące przedsiębiorcami działającymi w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, ale to na użytkowniku tych nieruchomości, bez względu na formę własności, ciąży obowiązek ich prawidłowej
i zgodnej z przepisami eksploatacji i utrzymania. Prowadzenie i finansowanie prac remontowych czy inwestycyjnych ze środków własnych podmiotów leczniczych nie zostało ograniczone zapisami statutów czy przepisami ustawowymi, co potwierdza dotychczasowa praktyka i działalność Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. W § 20 ust. 2 Statutu Szpitala Specjalistycznego w Jaśle nadanego uchwałą nr XLVII/356/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 grudnia 2017 r. czytamy, że Szpital samodzielnie gospodaruje przekazanymi nieodpłatne
w użytkowanie nieruchomościami i majątkiem Powiatu Jasielskiego oraz majątkiem własnym (otrzymanym lub zakupionym). Szpital jest samodzielnym gospodarzem nieruchomości

W projekcie budżetu zakłada się kolejną dotację dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, który ma zapewnione finansowanie swojej działalności z budżetu państwa. W zatwierdzonym przez Radę Powiatu w Jaśle w dniu 7 grudnia 2018 r. „Programie Naprawczym Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na lata 2019-2020” od 1 października 2017 r. czytamy, że zmienił się system finansowania szpitala, który diametralnie zmienia sposób podejścia do rozliczania poszczególnych hospitalizacji i procedur w ramach kontraktów. Jak podkreśla Dyrektor Szpitala w/w programie zmiana systemu finansowania szpitala wpłynęła – cyt. „na zdecydowaną poprawę płynności finansowej i elastyczność funkcjonowania jednostki. .. str.32”. Przy trudnej sytuacji samorządu powiatowego i przy braku planowanych zadań na innych nieruchomościach użyteczności publicznej (imiennie jest tylko wykazany DPS i MDK na kwotę 360.000,00 zł), które corocznie generują coraz wyższe wydatki bieżące, to Szpital w całości winien przejąć na siebie ciężar bieżącej eksploatacji i utrzymania obiektów będących w zarządzie tej jednostki, tym bardziej, że pomimo trudnej sytuacji samorządu w 2018 roku Powiat Jasielski przekazał Szpitalowi 13.494.784,00 zł dotacji przy zaangażowaniu własnych
i innych środków w wysokości 920.004,00 zł, przy planowanym rocznym odpisie amortyzacyjnym w wysokości 2.600.000,00 zł. związanym ze stopniowym zużywaniem się środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Amortyzacja jest kosztem, który nie wiąże się z wypływem środków pieniężnych, a winna służyć odtworzeniu środków trwałych i wartości niematerialnych będących w użytkowaniu Szpitala. W uchwale budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok nr XLVII/354/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku została przyznana pomoc dla Szpitala w wydatkach majątkowych na trzech zadaniach w łącznej wysokości 12.020.000,00 zł, w tym na rozbudowę i doposażenie Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizacji 10.020.000,00 zł, a wykonanie na tym zadaniu ostatecznie wyniosło wg. Szpitala 11.298.000,00 zł tj. o 1.278.000,00 zł więcej niż zakładał plan wydatków majątkowych na 2018 rok – tabela nr 4 poz.46. Należy podkreślić, że pomimo wniosków kierowanych do Zarządu Powiatu w Jaśle dotyczących określenia zasad ubiegania się o dotacje przez jednostki organizacyjne powiatu dotychczas nie zostały takie zasady określone, a udzielanie dotacji odbywa się uznaniowo, a nie wg realnych potrzeb czy określonych reguł i stąd kolejne uzupełnienia dotacji dla Szpitala w trakcie roku kalendarzowego czy realizacji określonego projektu, co przy innych środkach nie jest możliwe, a wręcz wykluczone. Dotacja z budżetu powiatu powinna stanowić uzupełnienie środków niezbędnych do przeprowadzenia remontu czy modernizacji, a nie być jego jedynym źródłem, zważywszy, że Szpital samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego ustalonego przez Dyrektora i z uzyskiwanych przychodów pokrywa koszty działalności i reguluje zobowiązania. Należy zaznaczyć, że prognozowane przychody netto Szpitala w 2018 r. to ponad 88 mln zł tj.
o 10% więcej niż wykonanie przychodów za 2017 rok. Plany na 2019 i 2010 rok to odpowiednio: 97 160 000,00 zł i 99 325 000,00 zł, w tym odpisy amortyzacyjne w tych latach przeznaczone na odtworzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych to 3 800 000,00 zł tj. wzrost o 1 200 000,00 zł w stosunku do 2018 roku. Tak wysokie przychody Szpitala w 2019 i 2020 roku, w tym z tytułu dochodów z majątku, którym dysponuje Szpital (wynajem, dzierżawa to ponad 300 000,00 zł rocznie) pozwalają na samodzielne realizowanie remontów przez Szpital, w tym kontynuowanie już rozpoczętych prac w 2018 rok
w pełni uzasadniają przyjęcie niniejszego wniosku.

  1. Skreślić zadanie „Budowa pawilonu Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle” (dotacja dla Szpital Specjalistycznego w Jaśle) – dział 851 rozdział 85111 zadnie nr 32 w Tabeli nr 4 „Plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2019 rok”, na które jest przeznaczona kwota 200.000,00 zł.

W miejsce skreślonego zadania: zmniejszyć deficyt budżetowy w 2019 roku do kwoty 2.980.000,00 zł - § 2 pkt 7 projektu uchwały i obniżyć planowaną wysokość przychodów do kwoty 8.200.000,00 zł.

W przypadku przyjęcia tego wniosku należy konsekwentnie wprowadzić zmiany w projekcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej PJ na lata 2016-2027.

U z a s a d n i e n i e:

Przypomnijmy, że sprawa budowy Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle jest znana tak władzom samorządowym jak również kierownictwu Szpitala od wielu lat, a realne plany jego budowy pojawiły, gdy Zarząd Powiatu w Jaśle w dniu 22 października 2014 r. podpisał umowę o prace projektowe z Andrzejem Chrzanowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: „Architects & CD Andrzej Chrzanowski, ul. Canaletta 2/33, 51-450 Wrocław. Zgodnie z tą umową, 30 kwietnia 2015 r. został złożony wniosek o pozwolenie na budowę: Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle”. Etap II – budowa budynku „G” – oddziału psychiatrycznego i poradni psychiatrycznej wraz
z przyłączeniami, drogami dojazdowymi i p.poż oraz placem manewrowym”. Złożony projekt budowalny został zatwierdzony i udzielono Powiatowi Jasielskiemu pozwolenia na budowę - decyzja nr 3.43.2015 z dnia 22 czerwca 2015 r.

Zmiana składu Zarządu Powiatu w Jaśle, która nastąpiła w 2016 roku, spowodowała zaniechanie dotychczasowych prac związanych z rozbudową jasielskiego szpitala, pojawiły się kolejne koncepcje, które nie umożliwiały faktycznego rozwoju Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, ale na pewno generowały wydatki z budżetu powiatu. Po odstąpieniu od realizacji budowy budynku „G” oddziału psychiatrycznego i poradni psychiatrycznej na terenie będącym w użytkowaniu Szpitala Starosta Jasielski w marcu 2017 r. powołał zespół do spraw możliwości dostosowania Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle przy ul. Za Bursą do obowiązujących przepisów. 10 marca 2017 r., zespół w składzie: Adam Pawluś, Andrzej Stachurski, Andrzej Babiarz, Ryszard Żygłowicz (Starostwo Powiatowe w Jaśle), Zbigniew Betlej, Stanisław Chochołek (Szpital Specjalistyczny w Jaśle), Marek Górniak, Ireneusz Zagórski (Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Jaśle), Jacek Krzyżak (Komenda Powiatowa Policji w Jaśle), dokonał oględzin Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle przy ul. Za Bursą. Zespół ustalił, że obiekt wymaga kapitalnego remontu, szeroko pojętej „termomodernizacji”, dostosowania do obowiązujących przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz dostosowania do wymogów, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu prowadzącego działalność leczniczą dla oddziałów psychiatrycznych. Swoje poparcie dla planu termomodernizacji budynku Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Specjalistycznego, położonego w Jaśle przy ul. Za Bursą wyraził Starosta Jasielski Adam Pawluś jak i Robert Snoch Przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle. Zarząd Powiatu zobowiązał Szpital Specjalistyczny w Jaśle do przeprowadzenia analizy w zakresie spełnienia kryteriów naboru przez budynek szpitala przy ul. Za Bursą i przygotowania wniosku aplikacyjnego kierowanego do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który ogłosił nabór projektów w ramach  programu priorytetowego Poprawa jakości powietrza. W ramach tego programu możliwe byłoby uzyskanie 85 % dofinansowania inwestycji. Środki te mogłyby zostać przeznaczone m.in. na ocieplenie ścian zewnętrznych, usuwanie wilgoci, wymianę pokrycia dachu i stolarki okiennej, wymianę oświetlenia na energooszczędne, przebudowę systemów grzewczych, instalacji przeciwpożarowej i wentylacji. Termin składania wniosków do NFOŚiGW upływał 30 czerwca 2017 r. I … ? I dalej była cisza aż do 15 listopada 2017 r. w którym to terminie Zarząd Powiatu był zobowiązany złożyć projekt uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok.

W projekcie uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok Zarząd Powiatu
w Jaśle wprowadził zadanie „Termomodernizacja budynku Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle” – dział 851 rozdział 85111 zadnie nr 47 w Tabeli nr 4 „Plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2018 rok”, na które była przeznaczona kwota 100.000,00 zł. W trakcie dyskusji nad w/w projektem Rada Powiatu w Jaśle w dniu 21 grudnia 2017 r. skreśliła to zadanie. Rada Powiatu w Jaśle odrzucając zadanie nr 47 i uchwalając w dniu 21 grudnia 2017 r. budżet Powiatu Jasielskiego na 2018 rok zwracała uwagę na fakt,
że Szpital samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego ustalonego przez Dyrektora i z uzyskiwanych przychodów pokrywa koszty działalności, w tym prowadzi niezbędne remonty nieruchomości będących w jego użytkowaniu oraz wskazała na tańsze i efektywniejsze rozwiązania, które powinien uwzględnić Dyrektor Szpitala, Zarząd Powiatu w Jaśle czy wspomniany wcześniej Zespół, w tym na fakt posiadania ważnej dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, w tym budowy budynku „G” – oddziału psychiatrycznego i poradni psychiatrycznej wraz z przyłączeniami, drogami dojazdowymi i p.poż oraz placem manewrowym, na którą to dokumentację wraz z innymi wydatkami dotyczącymi tego zadnia, samorząd powiatowy wydatkował łącznie 1.391.368,00 zł.

Podobnie jak w przypadku zadania pn. „Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle – Ośrodek Edukacji Ekologicznej w  Ożennej” w terminie późniejszym zwyciężył argument siły i to zadanie, a właściwie dotacja dla Szpitala na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle” – dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle w kwocie 1.000.000,00 zł stała się faktem. W 2018 roku Szpital Specjalistyczny w Jaśle miał wykonać to zdanie. Należy przypomnieć, że pomimo składnych wniosków Rada Powiatu w Jaśle nie otrzymała stosownego wniosku Dyrektora Szpitala
o dotację czy zawartej umowy o dotację określającej m.in. zakres rzeczowy zadania oraz obowiązki podmiotu dotowanego. Wg informacji Dyrektora Szpitala zamieszczonej na str. 36
w „
Programie Naprawczym Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na lata 2019-2020” zatwierdzonym, bez poprawek, uchwałą Nr III/13/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na lata 2019 – 2020, a dotyczącym „Planowanych zamierzeń inwestycyjnych i źródłach ich finansowania na 2018 rok” w pozycji nr 4 czytamy, że planowane nakłady i wydatki majątkowe związane z termomodernizacją budynku Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wynoszą 3.340.982,00 zł. Wydatki związane z realizacją tego zadania miały zostać pokryte dotacją Powiatu Jasielskiego w wysokości 1.000.000,00 zł stanowiącą 29,9% wartości zadania, środkami własnymi Szpitala w wysokości 47.442,00 zł. stanowiącymi 1,45% wartości zadania i dotacją zewnętrzną w wysokości 2.293.540,00 zł stanowiącą 68,65% wartości zadania.

Pomimo, że Program Naprawczy prezentowany był dopiero 7 grudnia 2018 r. Rada Powiatu w Jaśle VI kadencji nie otrzymała żadnej informacji dotyczącej realizacji zadań
i osiągniętych celów inwestycyjnych ujętych w
„Planowanych zamierzeniach inwestycyjnych i źródłach ich finansowania na 2018 rok” (str. 36) i w jaki sposób realizacja planowanych zamierzeń inwestycyjnych wpłynie na skuteczną realizację tego programu i poprawę jak nazwał to Dyrektor Szpitala „optymalizację leczenia”. Na ile wiarygodny i zgodny z prawdą jest przedłożony przez Dyrektora „Program Naprawczy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na lata 2019-2020”, w którym brakuje informacji dotyczących realizacji planowanych zamierzeń inwestycyjnych na 2018 rok oraz który nie zakłada planu odnowienia (zakupu) środków trwałych i wartości niematerialnych czy prawnych czy innych wydatków majątkowych na lata 2019-2020 nawet do minimalnej wysokości planowanej amortyzacji w latach 2019-2020
w kwocie po 3.800.000,00 zł rocznie – str. 47 pozycja B.I. w „Rachunku zysku i strat” pozostawiamy bez komentarza.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz fakt posiadania dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, w tym budowy budynku „G” – oddziału psychiatrycznego i poradni psychiatrycznej wraz z przyłączeniami, drogami dojazdowymi
i p.poż oraz placem manewrowym, na którą to dokumentację wraz z innymi wydatkami dotyczącymi tego zadnia, samorząd powiatowy wydatkował łącznie 1.391.368,00 zł, planowaną, ale nieprzeprowadzoną w 2018 roku termomodernizacją budynku Oddziału Psychiatrycznego, na które to zadanie została zaplanowana dotacja Powiatu Jasielskiego w wysokości 1.000.000,00 zł, wniosek w sprawie skreślenia zadania pn.Budowa pawilonu Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle” (dotacja dla Szpital Specjalistycznego w Jaśle) – dział 851 rozdział 85111 zadnie nr 32 w Tabeli nr 4 „Plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2019 rok” jest w pełni uzasadniony.

Zarząd Powiatu w Jaśle winien nieodpłatnie przekazać Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle posiadany projekt techniczny budynku „G” – oddziału psychiatrycznego i poradni psychiatrycznej, który był wykonywany przez Andrzeja Chrzanowskiego prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: „Architects & CD Andrzej Chrzanowski”, pod nadzorem i przy współpracy oddelegowanych przez Dyrektora pracowników Szpitala.

                                                                                                                                                                                                                       Janusz Przetacznik

                                                                                                                                                                                                                                           Ewa Wawro 

 * * *

Jasło, dnia 17 stycznia 2019 r.

 

     Janusz PRZETACZNIK

VI sesja Rady Powiatu w Jaśle

 

R A D A P O W I A T U

w Jaśle

za pośrednictwem Komisji Wnioskowej wybranej na VI sesji

Rady Powiatu w Jaśle

Mając na względzie planowany w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok wysoki deficyt budżetowy, który Zarząd Powiatu w Jaśle proponuje sfinansować kredytem bankowym oraz planowane wysokie zadłużenie Powiatu Jasielskiego, którego spłata zakładana jest do 2027 roku wnioskuję do Rady o rozpatrzenie i przyjęcie wniosku, którego przyjęcie zmniejszy planowany deficyt budżetowy.

  1. 1.Zmniejszyć planowane wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Jaśle – dział 750 rozdział 75020, na które jest przeznaczona kwota

W miejsce zmniejszonych wydatków: zmniejszyć deficyt budżetowy w 2019 roku do kwoty 2.780.000,00 zł - § 2 pkt 7 projektu uchwały i obniżyć planowaną wysokość przychodów do kwoty 8.000.000,00 zł.

W przypadku przyjęcia tego wniosku należy konsekwentnie wprowadzić zmiany
w projekcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej PJ na lata 2016-2027.

U z a s a d n i e n i e:

W projekcie uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok zostały zaplanowane wydatki w dziale750 rozdział 75020 „Starostwa powiatowe” w łącznej kwocie 8.722.245,00 zł, w tym na wydatki bieżące 8.147.245,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia
i składki od nich naliczane zostały zaplanowane w wysokości 5.832.842,00 zł – tabela nr 2 „Plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2019 rok”, w tym na wynagrodzenia przypadała kwota 4.883 085,00 zł.

W uchwale budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok nr XLVII/354/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku wydatki w dziale750 rozdział 75020 „Starostwa powiatowe” w łącznej kwocie 7.776.160,00 zł, w tym na wydatki bieżące 7.501.170,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zaplanowane w wysokości 5.512.041,00 zł – tabela nr 2 „Plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok”, w tym na wynagrodzenia 4.565.687,00 zł.

W stosunku do uchwały budżetowej na 2018 r. planowane wydatki bieżące w 2019 roku wzrastają o 8,6%, a wysokość środków przeznaczonych na wynagrodzenia wzrasta
o 6,95%. W przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok Zarząd Powiatu w Jaśle nie przedstawił uzasadnienia dotyczącego tak dużego wzrostu wydatków bieżących,
w tym wysokiego wzrostu funduszu wynagrodzeń w porównaniu np. do Powiatowego Urzędu Pracy, dla którego zaplanowano wzrost środków na wynagrodzenia wyższy o 3,5% tj. do wartości 2.699.085,00 zł (w 2018 r. – 2.607.800,00 zł). Należy zauważyć, że w roku 2018 oraz nadchodzącym 2019 nie przybyły żadne dodatkowe zadania własne realizowane przez Starostwo Powiatowe, a liczba pojawiających się nowych pracowników na korytarzach urzędu zwiększa się systematycznie. Polityka zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Jaśle w latach 2017-2019 winna stanowić przedmiot wnikliwej analizy nie tylko Zarządu Powiatu w Jaśle, ale również powinna stanowić przedmiot kontroli Komisji Rewizyjnej RPJ. W 2017 r. Rada Powiatu w Jaśle apelowała do Zarządu o dokonanie takiej analizy i przedstawienie wniosków z takiej analizy Radzie. Wysokość wydatków na wynagrodzenia w Starostwie Powiatowym
w Jaśle wraz z pochodnymi wynosiło:

  1. za 2016 rok 4.614.801,08 zł
  2. za 2017 rok 4.793.397,00 zł
  3. za 2018 rok

Jak z powyższego zestawienia wynika, pomimo zmniejszenia w budżecie powiatu na 2018 r. wydatków na ten cel, w stosunku do pierwotnie zaplanowanej kwoty, wydatki z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi wzrosły o 21,68%. Reasumując przyjęcie wzrostu wydatków z tytułu wynagrodzeń w 2019 roku na poziomie ok. 3,5% jest w pełni uzasadnione.
W przypadku przyjęcia tego wniosku kwota na wynagrodzenia wynosiłaby 4.733.085,00 zł
i wzrośnie w stosunku do 2018 r. o 3,7%.

                                                         Janusz PRZETACZNIK

Oceń ten artykuł
(2 głosów)
Opublikowano w Z prawa i z lewa

Komentarze  

+10 #1 Janusz 2019-01-21 09:50
Oczywiście ma Pan racje, ale niestety w Jaśle Szpital i Starostwo to najwięksi pracodawcy. Specyficzni pracodawcy, tu można uplasować sporo zasobów w specyficznej sytuacji życiowej, ludzi którzy nie mają swoich działalności lub im nie wyszła, ludzi którzy zostali zwolnieni z prywatnych firm, ludzi którzy nie utrzymali się na rynku pracy, ludzi z powiązaniami rodzinnymi i towarzyskimi ( Jasło to wielka "rodzina" ) itd. i w końcu absolwentów "studiów" z górki Gorajowickiej albo Nowego Sącza i całą resztę. Pokusa jest spora i ktoś rozdaje karty stanowiskami nie patrząc jaki to ma efekt. Jakby co to się zaciągnie nowy kredyt , w końcu urzędnik nie będzi ego spłacał , a Zarząd jest na "chwilkę ".

Racja jest po Pana stronie ,ale siła po drugiej. I to siła głodna pensji i rozdawania "kart" .
Skończy się tragicznie, ale czy już nie jest tragicznie ??? Jasło wymiera i na rozwój nie ma szans.
Cytować

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

NowościDMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd